TERMOGRAFIJA

Energo od 2011. godine raspolaže sa novom termografskom kamerom Testo 882, koja služi za obavljanje termografske analize objekata i postrojenja, tj Energetsku reviziju (videti poseban podnaslov: Energy Audit), lokalizaciju termičkih mostova, lokalizaciju i praćenje instalacija, gubitke u instalacijama, infiltracije i aplikacije pri monumentalnim kompleksima.  
 
Pojam termografija se podrazumeva prilikom korišćenja infracrvene kamere (Termokamere), sa   ciljem da se vizualizuje i meri toplotna energija koju emituje neki objekat. Toplotna ili infracrvena energija je deo elektromagnetnog spektra koji mi opažamo kao toplotu.   
 
Snimanje termografskom kamerom, ako je izvršeno na pravi način, uz poštovanje pravila koja su registrovana u mađunarodnim standardima, omogućava kvalitativnu analizu izolacije omotača zgrade, uz naglašene nedostatke kao što su tačkasti ili linijski toplotni mostovi.  
 
Da bi jedan termografski izveštaj mogao da se smatra pouzdanim, mora da prikaže osobine objektivnosti. Da bi izvršenje analiza i naknadno tumačenje reuzultata bili objektivni, širom sveta se zahteva strogo izvršavanje odrerđene preporuke koja se temelji na međunarodnim  protokolima za izvršavanje termografije.