ECCLESIATIC COMPLEX S. MADRE TERESA DI CALCUTTA

International tender
Preliminary, definitive and workshop mechanical, HVAC, Plumbing and Electrical design 
Client: CURIA DI MILANO


Ecclesiastic complex S. Madre Teresa di Calcutta
                                               Simulation of Natural Ventilation
                              
                                        Mechanical, HVAC, Plumbing & Electrical design